Politika privatnosti


POLITIKA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KUPACA

U Kompaniji MMB SIGNATURE 2022 DOO cenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima brinemo sa izuzetnom pažnjom.
U ovoj Politici privatnosti Vas obaveštavamo o osnovima prikupljanja ličnih podataka, vrsti podataka koje prikupljamo, načinima prikupljanja, obrade, korišćenja, otkrivanja i prenosa Vaših ličnih podataka.
Sve informacije su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu bez zakonskog osnova, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom MMB SIGNATURE 2022 DOO.
Molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i sve informacije koje su u njoj sadržane s obzirom da određene vaše lične podatke prikupljamo u situacijama kada nas Vi kontaktirate telefonom, kada kreirate porudžbinu na našem sajtu, kada koristite naše usluge ili kada posećujete naš internet sajt.

Ažuriranja
S vremena na vreme možemo izmeniti ovu politiku kako bi ona bila u skladu sa zakonskim zahtevima i načinom našeg poslovanja. Redovno posećujte našu stranicu kako biste našli najnoviju verziju ove politike. Ukoliko unesemo bitne izmene u ovu politiku o zaštiti privatnosti, obavestićemo Vas o tome na našem internet sajtu („Obaveštenje o promeni“).
MMB SIGNATURE 2022 DOO Vas ohrabruje da često pregledate ovu Politiku privatnosti, u svakom slučaju pre nego što date lične podatke MMB SIGNATURE-u.

Internet sajtovi treće strane
Web stranice mogu sadržati linkove ili reference ka drugim web stranicama. MMB SIGNATURE 2022 DOO. nema kontrolu nad ovim web stranicama. MMB SIGNATURE 2022 DOO Politika privatnosti ne odnosi na ove web stranice. MMB SIGNATURE 2022 DOO nije odgovoran za politiku privatnosti ovih web stranica. Kompanija MMB SIGNATURE 2022 DOO. preporučuje da sagledate politiku privatnosti web lokacije svaki put kada posetite web lokaciju. Ako smatrate da se linkovi odnose na web stranice koje se bave nezakonitom radnjom, molimo Vas da o tome obavestite MMB SIGNATURE 2022 DOO.

KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLjAMO I KADA I ZAŠTO IH KORISTIMO

U ovoj politici možete naći podatke o:
vrstama podataka o ličnosti koje prikupljamo
situacijama u kojima prikupljamo određene podatke o ličnosti
informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke o ličnosti
vašim pravima koja se odnose na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

MMB SIGNATURE 2022 DOO prikuplja Vaše lične podatke u sledeće svrhe:
Kupovina u EYFEL prodavnicama, kupovina na našem web shop i kupovina putem pozivanja call centra;
Slanja e-mailova i SMS-ova sa informacijama o popustima, posebnim manifestacijama, dobijanju vaučera na određeni iznos za kupovinu proizvoda i drugim pogodnostima u EYFEL radnjama.
U cilju ostvarivanja legitimnih interesa društva MMB SIGNATURE 2022 DOO., osim ako su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode:
Da bi vas kontaktirali (u slučaju slanja odgovora na zahtev, pritužbu, ili reklamaciju)
Da bi unapredili kvalitet naših usluga korisničke podrške
Da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja
Radi bezbednosti na radu uz praćenje pristupa poslovnim prostorijama
Da bi poštovali zakonske obaveze

Kada prikupljamo Vaše podatke:
Prilikom kupovine u našim prodavnicama, on – line kupovine ili pozivanja call centra radi kupovine, od Vas ćemo uzeti i koristiti samo one informacije koje su neophodne da bi se pružila usluga prodaje. Ovo može da uključuje podatke o ličnosti kao što su: ime i prezime, adresa na koju se isporučuje proizvod, ime i prezime lica kome se isporučuje naručeni proizvod (ako lice kome se isporučuje nije naručilac), adresa pravnog lica ukoliko je isporuku potrebno izvršiti u prostorijama pravnog lica u kojem primalac radi, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, datum kupovine, JMBG (samo za korisnike Administrativnih kartica), broj tekućeg računa – ukoliko se plaća preko pošte, odnosno radi uplate povraćaja novca u slučaju usvajanja reklamacije.
Prilikom davanja podataka o primaocima pošiljke, Vaša je odgovornost da predstavite primaoca, u procesu prikupljanja podataka radi pružanja usluge isporuke pošiljke i objasnite kako ćemo mi koristiti njegove podatke o ličnosti, kao što je predviđeno ovom Politikom o zaštiti privatnosti. Na Vama je odgovornost da pribavite njegovu/njihovu saglasnost da biste podelili njihove podatke sa nama i da ih obavestite o uslovima obrade njihovih podataka od strane društva MMB SIGNATURE 2022 DOO, kao što je predviđeno ovom politikom.
Prilikom kupovine u prodavnicama MMB SIGNATURE 2022 DOO. i on – line kupovine, imate mogućnost da date podatke radi ostvarivanja popusta i pogodnosti od strane korisnika Kartica, kao i saglasnost za prijem informacija o popustima, posebnim manifestacijama, dobijanju vaučera na određeni iznos za kupovinu proizvoda i drugim pogodnostima u EYFEL radnjama. O načinima otkazivanja ove opcije informišiti se u delu Politike o zaštiti privatnosti pod naslovom – Otkaži opciju dobijanja vesti i obaveštenja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
Prilikom zakazivanja vašeg termina za konsultacije ili vašeg termina za učešće u promotivnim aktivnostima koje EYFEL organizuje (na primer zakazivanje termina za besplatno šminkanje ili skrining kože u našim maloprodajnim objektima) kada prikupljamo podatke o vašem imenu, prezimenu i eventualno godinama života kada je to uslov ostvarivanja prava na učešće u promotivnim aktivnostima.
Prilikom organizovanja nagradnih igara, od dobitnika se prikupljaju podaci o ličnosti o imenu i prezimenu, adresi i kontakt telefonu radi dostavljanja nagrade. Nakon dostavljanja nagrade dostavljeni podaci o ličnosti o ličnosti se brišu.
Takođe, možemo čuvati komunikaciju koju imamo sa Vama – evidentiranje poziva koje napravite. To radimo u skladu sa zakonima, kako bi nam pomoglo da nadgledamo i unapređujemo kvalitet naših usluga korisničke podrške, da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja, kao i da ispunimo zakonske obaveze kojima podležemo.
Podaci o ličnosti se prikupljaju i  koriste radi rešavanja o prigovorima/reklamacijama na pružene usluge ili kako bi se odgovorilo na zahtev korisnika usluge. U ovakvim slučajevima, odnosno onda kada se usvoji reklamacija korisnika usluge, pored podataka o ličnosti prikupljenih radi pružanja usluge isporuke pošiljke, društvo MMB SIGNATURE 2022 DOO. prikuplja i podatak o tekućem računu korisnika usluge na koji će se izvršiti uplata.
Maloprodajni objekti MMB SIGNATURE 2022 DOO imaju ugrađeni video nadzor za kontrolu pristupa prostorijama, kako bi zaštitio zaposlene, posetioce i imovinu, i snimao procese rada, radi poboljšanja kvaliteta usluge i osiguravanja pravilnog obavljanja procesa. Informacije o postojanju video nadzora ističu se na vidnom mjestu u skladu sa relevantnim propisima, a ulazak u prostoriu osobe prihvata korištenje video nadzora.

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati, koristiti i deliti samo kada za to postoji odgovarajući pravni osnov
Pravni osnovi prikupljanja podataka o ličnosti zasnivaju se na postizanja cilja realizacije prodaje koju ste inicirali i naše legitimne interese kao komercijalne organizacije, npr. možemo da evidentiramo pozive u našem korisničkom centru tako da možemo da revidiramo naše procese kod obavljanja poziva, da osiguranom kontinuirano pružanje visokog nivoa korisničke usluge; osiguravanje bezbednosti na radu uz praćenje pristupa poslovnim prostorijama, rešavanje reklamacija korisnika usluga; da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja; organizujemo nagradne igre;
Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
kada treba da koristimo vaše podatke o ličnosti da bismo se usaglasili sa odgovarajućim pravnim ili regulatornim obavezama i
kada imamo vašu saglasnost da koristimo vaše podatke o ličnosti za određenu svrhu –  on – line kupovina, slanje e-mailova i SMS-ova sa informacijama o popustima, posebnim manifestacijama, dobijanju vaučera na određeni iznos za kupovinu proizvoda i drugim pogodnostima u EYFEL radnjama;

Upotreba kolačića (cookies)
Internet stranica drušva MMB SIGNATURE 2022 DOO može koristiti kolačiće (cookies) da bi stranica radila pravilno, za analizu korišćenja, da bi se mogla izvršiti dalja unapređenja stranice, radi poboljšanja iskustva korisnika.

Iznošenje Vaših podataka o ličnosti
MMB SIGNATURE 2022 DOO. neće iznositi Vaše podatke o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Zaštita Vaših podataka o ličnosti
Koristićemo razne zaštitne mere i tehnologije kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja, izmene ili uništenja, u skladu sa primenjivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Na primer, kada MMB SIGNATURE 2022 DOO. angažuje pružaoca usluge (treće lice) (kao obrađivača), taj pružalac usluge će biti pažljivo odabran i obavezan da koristi odgovarajuće zaštitne mere kada dolazi u kontakt sa Vašim podacima o ličnosti (uključujući i održavanje poverljivosti Vaših podataka o ličnosti i implementiranje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera bezbednosti).

Period čuvanja podataka
Čuvaćemo Vaše podatke o ličnosti onoliko koliko zakon propisuje. Kompanija MMB SIGNATURE 2022 DOO je odredila periode u kojima se čuvaju lični podaci i preduzimaju mere koje društvo može da identifikuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se lični podaci obrađuju. U slučaju da postoji potreba, MMB SIGNATURE 2022 DOO. će tražiti vašu dozvolu da čuva vaše podatke na duži period.
Ako to zahtevaju propisi, određeni podaci se čuvaju duže ili trajno.
Prikupljeni podaci čuvaju se do ispunjenja pružanja usluge, odnosno pet godina od isteka poslovne godine u kojoj je izvršeno plaćanje, a u skladu sa obavezom propisanom Zakonom o računovodstvu.
Kada koristimo vaše podatke u cilju slanja e-mailova i SMS-ova sa informacijama o popustima, posebnim manifestacijama i drugim pogodnostima u EYFEL radnjama, prikupljene podatke ćemo čuvati do uskraćivanja Vaše saglasnosti.
Telefonski razgovori se snimaju. Informacije potrebne za pružanje usluga zabeleženih tokom razgovora sa korisnicima usluge zadržavaju se u cilju ispunjenja obaveze isporuke proizvoda, kao i dve godine nakon zaključenja ugovora o prodaji, radi rešavanja po pritužbama ili reklamacijama korisnika, odnosno do okončanja sudskog spora koji eventualno bude iniciran u vezi sa pritužbom ili reklamacijom.
Takođe ćemo čuvati Vaše podatke o ličnosti ukoliko moramo da ih čuvamo u vezi sa pravnim postupkom ili istragom koja uključuje MMB SIGNATURE 2022 DOO., a do okončanja postupka.
Snimci video zapisa čuvaju se 7 (sedam) dana nakon datuma snimka i automatski se brišu.
U slučaju slanja pritužbe ili reklamacije zahtevi za se zadržavaju do konačnog rešenja zahteva.
Kada posebni rokovi čuvanja podataka nisu propisani zakonom, Vaše podatke čuvamo u skladu sa načelom proporcionalnosti i načelom ograničenja čuvanja podataka predviđenih zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.
Vaša prava u vezi sa obradom podataka o vašoj ličnosti

Pravo na informisanje:
 Sve informacije moraju biti date licu na koje se podaci odnose pre nego što započne obrada, bez obzira da li je te podatke zahtevalo;

Pravo pristupa:
Lice na koje se podaci odnose može dobiti potvrdu da se njegovi lični podaci obrađuju i, ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup takvim podacima i informacijama o obradi (svrha, vrsta ličnih podataka, pravni osnov, deljenje s trec´im stranama, period čuvanja itd.);

Pravo na ispravku i dopunu:
Ako se obrade nepotpuni ili netačni lični podaci, lice na koje se podaci odnose može u svako doba zatražiti da se podaci ispravljaju ili dopunjuju.

Pravo na brisanje:
Nakon isteka perioda čuvanja podataka i kada ne postoje drugi legitimni razlozi za čuvanje podataka, podaci se brišu.

Pravo na ograničavanje obrade:
U slučaju nezakonite obrade, a lice na koje se podaci odnose odbija brisanje i umesto toga traži ograničenje upotrebe podataka; ako više nisu potrebni lični podaci, ali su licu na koje se podaci odnose potrebni radi pravnih zahteva ili postupaka u vezi sa zaštitom prava (u sudskom ili drugom postupku); ako se osporava tačnost podataka za vreme koje nam je potrebno da proverimo tačnost; podnet je prigovor na obradu, a u toku je procenjivanja da li naši legitimni interesi pretežu nad interesima lica na koje se podaci odnose;

Pravo na prenos podataka:
Lični podaci  (ako su pohranjeni) mogu se dostaviti u elektronskom obliku, koji zatim lice na koje se podaci odnose može podneti bilo kojem drugom entitetu. Od nas se takođe moće tražiti da prenesemo podatke drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor kojim osporava obradu podataka po osnovu legitimnog interesa. Takođe, ukoliko smatra da su propisi o zaštiti podataka prekršeni tokom obrade njegovih podataka, on ili ona mogu kontaktirati prodaja@eyfelparfemi.rs. Svakako ima pravo da uloži žalbu Povereniku za zaštitu podata o ličnosti https://www.poverenik.rs/sr/.

Rukovalac podataka
Privredno društvo MMB SIGNATURE 2022 DOO, sa sedištem u Beogradu, matični broj: 21719781 je rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

Kontakt
Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, ili Vam trebaju dodatne informacije, molimo Vas kontaktirajte prodaja@eyfelparfemi.rs

Korpa
Scroll to Top